Beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens (AVG)

BOEK NU
Beleid inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens (AVG)

EKOL HOSPITALS

PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING EN VERWERKINGSBELEID (AVG)

Document nummer

Publicatiedatum

Revisie nr.

Pagina nr.

 

1. INLEIDING

Als gegevensbeheerder is het van groot belang voor Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (zal worden aangeduid als "Ekol" of "Bedrijf") om de persoonlijke gegevens van zijn patiënten, werknemers en andere echte personen met wie het staat in contact. Het doel van dit beleid en ander schriftelijk beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens is de wettelijke verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van onze patiënten, potentiële patiënten, leveranciers, medewerkers, kandidaat-medewerkers, bezoekers, medewerkers van de instellingen waarmee wij samenwerken en derden die contact opnemen met Ekol.

In dit kader treft Ekol de nodige administratieve en technische maatregelen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals de lokale wetgeving.

In dit Beleid worden de volgende basisprincipes die Ekol hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens uitgelegd:

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van toestemming,

Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en eerlijkheidsregels,

Persoonsgegevens correct en up-to-date houden indien nodig,

Verwerking van persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden,

Gerelateerde, beperkte en afgemeten verwerking van persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,

Het bewaren van persoonsgegevens zolang als vereist door de relevante wetgeving of voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,

Het verduidelijken en informeren van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt,

Het creëren van de nodige infrastructuur voor de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt om hun rechten uit te oefenen,

Het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens,

Het handelen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving van het College bescherming persoonsgegevens bij het vaststellen en uitvoeren van de verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens, het doorgeven ervan aan derden,

Bijzondere regeling van de verwerking en bescherming van gevoelige persoonsgegevens.

 

 

2. DOEL VAN HET BELEID

Het belangrijkste doel van dit beleid is om verklaringen af ​​te leggen over de verwerkingsactiviteit van persoonsgegevens die door Ekol wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet en de systemen die zijn aangenomen voor de bescherming van persoonsgegevens, en in deze context om transparantie te bieden aan de personen met wie onze bedrijf is aangesloten.

3. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET BELEID

Dit beleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens van onze patiënten, leveranciers, medewerkers, kandidaat-medewerkers, bezoekers, medewerkers van de instellingen waarmee wij samenwerken en derde partijen die al dan niet automatisch worden verwerkt, op voorwaarde dat ze deel uitmaken van een gegevensregistratiesysteem.

4. KWESTIES MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ekol neemt de nodige technische en administratieve maatregelen om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau om de onrechtmatige verwerking van de door haar verwerkte persoonsgegevens, illegale toegang tot de gegevens te voorkomen en de bewaring van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met artikel 32 en artikel 78 van de AVG, en voert in dit kader de nodige audits uit of laat de audits uitvoeren.

4.1. Maatregelen genomen om juridische verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen

Ekol treft technische en administratieve maatregelen naar gelang de technologische mogelijkheden en uitvoeringskosten om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt en om onrechtmatige toegang te voorkomen.

4.1.1. Technische maatregelen

De belangrijkste technische maatregelen die Ekol heeft genomen om de legale verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en onrechtmatige toegang te voorkomen, worden hieronder opgesomd:

Netwerkbeveiliging en applicatiebeveiliging zijn aanwezig.

Voor de overdracht van persoonsgegevens via het netwerk wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeemnetwerk.

Encryptie is gedaan.

Beveiligingsmaatregelen worden genomen in het kader van inkoop, ontwikkeling en onderhoud van informatietechnologiesystemen.

De beveiliging van persoonsgegevens die in de cloud zijn opgeslagen, is gewaarborgd.

Voor medewerkers is een autorisatiematrix gemaakt.

Toegangslogboeken worden regelmatig bijgehouden.

Er zijn cyberbeveiligingsmaatregelen genomen en de uitvoering ervan wordt voortdurend gemonitord.

De autorisaties van medewerkers die op dit gebied van functie veranderen of hun baan opzeggen, komen te vervallen.

Er wordt gebruik gemaakt van de huidige antivirus systemen.

Er wordt gebruik gemaakt van firewalls.

Bij het betreden en verlaten van fysieke omgevingen met persoonsgegevens worden de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zowel de back-up van persoonsgegevens als de beveiliging van de back-up van de persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Gebruikers accountbeheer en autorisatiecontrolesysteem is geïmplementeerd en deze worden ook gevolgd.

Logboekregistraties worden bewaard zonder tussenkomst van de gebruiker.

Als gevoelige persoonlijke gegevens via e-mail moeten worden verzonden, moeten deze in gecodeerde vorm en met een KEP- of zakelijke e-mailaccount worden verzonden.

Persoonlijke gegevens die worden overgedragen in een draagbaar geheugen, cd- en dvd-media worden gecodeerd en overgedragen.

Er wordt gebruik gemaakt van inbraakdetectie- en preventiesystemen.

4.1.2. Administratieve maatregelen

Administratieve maatregelen die Ekol treft om persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te verwerken en onrechtmatige toegang te voorkomen:

Er is een tuchtreglement waarin gegevensbeveiliging bepalingen voor medewerkers zijn opgenomen.

Voor medewerkers worden periodiek opleiding- en bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd op het gebied van gegevensbeveiliging.

Institutioneel beleid inzake toegang, informatiebeveiliging, gebruik, opslag en vernietiging is opgesteld en wordt uitgevoerd.

Er worden vertrouwelijkheidverplichtingen aangegaan.

De ondertekende contracten bevatten bepalingen inzake gegevensbeveiliging.

Voor persoonsgegevens die via papier worden overgedragen, worden extra beveiligingsmaatregelen genomen en wordt het betreffende document in vertrouwelijk documentformaat verzonden.

Er zijn beleid en procedures voor de beveiliging van persoonsgegevens vastgesteld.

Beveiligingsproblemen met persoonlijke gegevens worden snel gemeld.

De beveiliging van persoonsgegevens wordt bewaakt.

Fysieke omgevingen met persoonsgegevens zijn beveiligd tegen externe risico's (brand, overstroming, etc.).

De beveiliging van omgevingen met persoonsgegevens is gewaarborgd.

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk beperkt.

Intern worden periodieke en/of steekproefsgewijze audits uitgevoerd en uitgevoerd.

Bestaande risico's en bedreigingen zijn geïdentificeerd.

Er zijn protocollen en procedures voor de beveiliging van persoonsgegevens van bijzondere kwaliteit vastgesteld en geïmplementeerd.

Aanbieders van gegevensverwerkingdiensten worden periodiek gecontroleerd op gegevensbeveiliging.

Bewustzijn van aanbieders van gegevensverwerkingdiensten op het gebied van gegevensbeveiliging is gewaarborgd.

 

 

4.2. Toezicht op de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Ekol heeft degenen die zich bezighouden met de bescherming van persoonsgegevens. Namens Ekol, de gegevensbeheerder, voert dit team persoonlijk de nodige audits uit om de uitvoering van de bepalingen van de wet in zijn eigen instelling of organisatie te verzekeren, in overeenstemming met zijn verplichting die voortvloeit uit artikel 32 van de wet en krijgt waar nodig ondersteuning van bevoegde instellingen. Op basis van de resultaten van deze audit worden de geconstateerde overtredingen, negativiteiten en niet-nalevingen gerapporteerd aan de juridische eenheid binnen het team en worden de nodige maatregelen genomen met betrekking tot deze kwesties. In het geval dat een externe dienst door Ekol wordt uitbesteed vanwege technische vereisten met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens, er aanvullende overeenkomsten worden gesloten met de betreffende bedrijven aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de wet en de personen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven de nodige beveiligingsmaatregelen zullen nemen ter bescherming van persoonsgegevens en dat deze maatregelen binnen hun eigen organisaties. Daarnaast maakt Ekol afspraken met haar personeel om te voldoen aan maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens in wervingsprocessen en intern tuchtbeleid.

5. RECHTEN EN VERZOEKEN VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONSGEGEVENS

Ekol heeft als verwerkingsverantwoordelijke de procedure voor het aanvragen en reageren van persoonsgegevens opgesteld, die een bijlage is bij de inventaris van persoonsgegevens, en een schriftelijk sjabloon voor aanvragen die niet voldoen aan de in de wet vermelde aanvraagvoorwaarden. Er zijn technische voorbereidingen getroffen om de nodige acties uit te voeren in overeenstemming met deze procedures.

Op voorwaarde dat de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hun verzoeken met betrekking tot de hieronder vermelde rechten indienen via een persoonlijke aanvraag met de papieren versie van hun identiteitsbewijs, of schriftelijk of met behulp van een eerder geregistreerd elektronisch e-mailadres (KEP), met behulp van een beveiligd elektronisch e-mailadres handtekening, een mobiele handtekening of door gebruik te maken van het e-mailadres dat eerder is geregistreerd in het EKOL-communicatiesysteem en waarover EKOL is geïnformeerd of op voorwaarde dat zij hun identiteit in een verifieerbare vorm aan Ekol meedelen via een software of applicatie die hiervoor is ontwikkeld doeleinde, zal de Maatschappij, afhankelijk van de aard van het verzoek, binnen uiterlijk dertig dagen kosteloos op het verzoek reageren. Een uitgebreide toelichting hierover wordt hieronder gegeven in artikel 20 van dit beleid.

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen aanspraak maken op alle rechten in het desbetreffende artikel van de wet, met inbegrip van alle fasen van de gegevensverwerking, de doeleinden ervan en de informatie over de doorgifte van hun persoonsgegevens op hun aanvraag in overeenstemming met deze procedure.

6. BESCHERMING VAN PRIVÉ PERSOONLIJKE GEGEVENS

Met de AVG wordt bijzonder belang gehecht aan bepaalde persoonsgegevens vanwege het risico op slachtofferschap of discriminatie bij onrechtmatige verwerking. Deze gegevens zijn; ras, etniciteit, politieke gedachte, filosofische overtuiging, religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele leven en seksuele geaardheid, biometrische en genetische gegevens.

Ekol gaat zorgvuldig te werk bij de bescherming van gevoelige persoonsgegevens, die met de AVG als "gevoelig" worden aangemerkt en in overeenstemming met de wet worden verwerkt. In deze context worden door Ekol genomen technische en administratieve maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens zorgvuldig geïmplementeerd in termen van gevoelige persoonsgegevens en worden de nodige audits voorzien binnen Ekol.

 

 

7. OPLEIDING VAN EKOL-WERKNEMERS IN BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ekol voorziet haar medewerkers van de nodige opleiding om de illegale verwerking van persoonsgegevens en illegale toegang tot de gegevens te voorkomen en om het bewustzijn over gegevensbescherming te vergroten.

8. KWESTIES MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met artikel 20 van de Grondwet en artikel 5 van de AVG, voert Ekol activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens uit op een eerlijke en transparante manier in overeenstemming met de wet, nauwkeurig en, indien nodig, voor actuele, specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden en op een beperkte en voorzichtige manier in verband met het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Ekol bewaart de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens voor zo lang als vereist door de wet of voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Ekol verzamelt de persoonlijke informatie van zijn patiënten, medewerkers, bezoekers, medewerkers van leveranciersbedrijven en derden; identiteitsgegevens (naam, achternaam, TR-identiteitsnummer, geslacht, leeftijd, geboortedatum), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens), persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsgegevens, audiovisuele gegevens, onderwijsgegevens, gezinsledengegevens, gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, militaire dienstinformatie, transactie beveiligingsinformatie, fysieke ruimtebeveiliging, en tijdens het verwerken van deze gegevens kunnen de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt effectief profiteren van de diensten, producten en diensten van Ekol. Als gevolg van deze diensten opereert zij door, rekening houdend met dataminimalisatie in het kader van de uitvoering van contracten, nakoming van werkzaamheden en financiële/juridische/commerciële verplichtingen, alsmede het als resultaat van deze diensten. Transactie beveiligingsinformatie, fysieke ruimtebeveiliging, en tijdens het verwerken van deze gegevens kunnen de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt effectief profiteren van de diensten, producten en diensten van Ekol. Als gevolg van deze diensten opereert zij door, rekening houdend met dataminimalisatie in het kader van de uitvoering van contracten, nakoming van werkzaamheden en financiële/juridische/commerciële verplichtingen, alsmede het als resultaat van deze diensten. Transactie beveiligingsinformatie, fysieke ruimtebeveiliging, en tijdens het verwerken van deze gegevens kunnen de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt effectief profiteren van de diensten, producten en diensten van Ekol. Als gevolg van deze diensten opereert zij door, rekening houdend met dataminimalisatie in het kader van de uitvoering van contracten, nakoming van werkzaamheden en financiële/juridische/commerciële verplichtingen, alsmede het als resultaat van deze diensten, rekening houden met dataminimalisatie in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, uitvoering van werkzaamheden en financiële/juridische/commerciële verplichtingen, alsmede het kunnen informeren over marketing en innovaties als gevolg van deze dienstverlening, rekening houden met dataminimalisatie in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, uitvoering van werkzaamheden en financiële/juridische/commerciële verplichtingen, alsmede het kunnen informeren over marketing en innovaties als gevolg van deze dienstverlening.

Ekol informeert de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 13 van de AVG en vraagt ​​de betrokken personen om toestemming in gevallen waarin toestemming vereist is, en verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de onderstaande criteria.

8.1. Wettigheid, billijkheid en transparantie

Ekol verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de principes die zijn ingevoerd door wettelijke voorschriften en de wettelijke verwerkingsvoorwaarden in de wet. In overeenstemming met het principe van naleving van de wet, voert Ekol een transparant gegevensverwerkingsproces uit, rekening houdend met de belangen en redelijke verwachtingen van de betrokken personen, terwijl het probeert zijn doelen op het gebied van gegevensverwerking te bereiken.

8.2. Waarheid

Het nauwkeurig en up-to-date houden van persoonsgegevens is essentieel voor Ekol om de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen. Ekol heeft een actieve zorgplicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens waar nodig juist en actueel zijn. Om deze reden staan ​​alle communicatiekanalen open om de informatie van de personen van wie de persoonsgegevens door Ekol worden verwerkt, nauwkeurig en actueel te houden.

8.3. Gegevensminimalisatie

Ekol bepaalt duidelijk en nauwkeurig het legitieme en wettige doel van de verwerking van persoonsgegevens en blijft persoonsgegevens verwerken die beperkt zijn tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwezenlijking van dit doel.

 

 

8.4. Beperking van het doel

Ekol verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met haar werkterrein en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar bedrijf. Om deze reden verwerkt Ekol persoonsgegevens op een manier die geschikt is voor het realiseren van de vastgestelde doeleinden en vermijdt het de verwerking van persoonsgegevens die geen verband houden met het realiseren van het doel of die niet nodig zijn.

8.5. Beperking van opslag

Ekol bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als bepaald in de relevante wetgeving of nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Ekol stelt in dit kader eerst vast of in de relevante wetgeving een termijn is voorzien voor de opslag van persoonsgegevens, en indien een termijn wordt bepaald, handelt zij in overeenstemming met deze termijn. Als er geen termijn is vastgesteld, worden persoonsgegevens bewaard voor het verwerkingsdoel en voor de periode die is gespecificeerd in het door Ekol gepubliceerde Bewaar- en Verwijderingbeleid. Ekol handelt op basis van de bewaartermijnen in de inventaris van persoonsgegevens, en aan het einde van de hier vermelde termijnen worden persoonsgegevens gewist, vernietigd of geanonimiseerd naargelang de aard van de gegevens en het gebruiksdoel, in het kader van de verplichtingen op grond van de wet.

8.6. Integriteit en vertrouwelijkheid

Bij de verwerking van persoonsgegevens die door Ekol worden uitgevoerd, worden veiligheidsmaatregelen genomen voor zover de activiteit dit vereist. De technische en administratieve maatregelen in de lokale wetgeving en AVG zijn gebaseerd op het vaststellen van deze gegevensbeveiligingsmaatregelen die zijn genomen om gegevensverlies, onbevoegde toegang en illegale gegevensverwerking te voorkomen

8.7. Verantwoordelijkheid

Ekol heeft een wettelijke verplichting om de bovengenoemde principes na te leven. Om aan deze verplichtingen te voldoen, worden de door de wet erkende rechten vastgesteld voor alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wordt de transparantie bij de gegevensverwerkingactiviteiten gewaarborgd.

9. VERLICHTING EN INFORMATIE VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met artikel 13 van de KVK-wet informeert Ekol de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de verkrijging van persoonsgegevens. In dit verband informeert Ekol de personen die rekening houden met de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, de identiteit van zijn vertegenwoordiger, indien van toepassing, het doel waarvoor de persoonsgegevens zullen worden verwerkt, aan wie en met welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, de wijze van verzamelen van persoonsgegevens en de rechten van de personen van wie de persoonsgegevens om wettelijke redenen worden verwerkt, en de aard van de betrokkene en de periode van gegevensverwerking. Naast dit beleid zijn ook de tekst voor klantverduidelijking, het cookiebeleid en het aanvraagformulier gepubliceerd op de Ekol-website.

10. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ekol kan de persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens van de betrokkene aan derden doorgeven door de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens kunnen door Ekol worden doorgegeven naar het buitenland dat door het KVK-bestuur als voldoende beschermd is verklaard of, bij gebrek aan voldoende bescherming, naar het buitenland waar de verwerkingsverantwoordelijken in Turkije en het betreffende buitenland zich schriftelijk toe verbinden om adequate bescherming te bieden en waar toestemming wordt verleend door het bestuur van de KVK. De redenen voor de overdracht worden hieronder toegelicht:

Als er een duidelijke regeling in de wet is met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens,

Als het nodig is om de persoonsgegevens van de partijen bij het contract over te dragen, op voorwaarde dat dit rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van een contract,

Als de overdracht van persoonsgegevens verplicht is voor Ekol om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen,

Indien de doorgifte van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht,

Indien doorgifte van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Ekol, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.

11. INVENTARIS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EKOL EN CLASSIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij Ekol, in overeenstemming met Ekol's legitieme en wettige doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op en beperkt tot een of meer van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn gespecificeerd in de artikelen 5 en 11 van de KVK-wet, in het bijzonder de bepalingen van de lokale wetgeving. In overeenstemming met de principes uiteengezet in artikel 5 van de AVG, in overeenstemming met alle verplichtingen uiteengezet in de AVG en beperkt tot de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van dit beleid, zijn de persoonsgegevens in de hieronder gespecificeerde categorieën verwerkt door de desbetreffende personen op de hoogte te stellen.

Ekol heeft een inventaris van persoonsgegevens gemaakt in overeenstemming met de Verordening Gegevensbeheerders die is uitgevaardigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze gegevensinventaris omvat gegevenscategorieën, gegevensbron, gegevensverwerkingdoeleinden, gegevensverwerkingsproces, ontvangersgroepen waaraan gegevens worden overgedragen en bewaartermijnen. In deze context zijn de volgende soorten gegevenscategorieën opgenomen in de inventaris van persoonlijke gegevens van Ekol, maar deze is niet beperkt tot deze typen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS CATEGORIE

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS CATEGORIE

Het is de datagroep die gebruikt kan worden om de persoon te bereiken (Telefoon, adres, e-mail).

Identiteitsgegevens

Het is de datagroep die informatie bevat over de identiteit van de persoon (Naam, achternaam, identiteitsnummer, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, paspoortnummer, nationaliteitsgegevens).

Audio/visuele gegevens

Het is een gegevensgroep (Foto) die visuele en auditieve gegevens van de persoon bevat.

Beveiligingsgegevens fysieke ruimte

Het is de datagroep die de camera-opname van de persoon bevat (Camera-opname).

Transactie beveiligingsgegevens

Het is de datagroep die de digitale sporen bevat die zijn gevormd als gevolg van de verwerking van persoonlijke informatie (Log Records, IP-adres informatie, Cookie-informatie).

Financiële gegevens

Het is de gegevensgroep met de financiële informatie van de persoon (Bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartgegevens)

Gegevens over professionele ervaring

Het is de datagroep die de informatie over het beroep van de persoon bevat (informatie van de instelling waar hij/zij werkt, griffie van de beroepskamer).

Gezondheidsgegevens

Het is een gegevensgroep met betrekking tot de gezondheidstoestand van de persoon (gezondheidsrapport, medicatie-informatie, gehoor- en zichtinformatie, consultatierapport, onderzoeksinformatie, gezondheidsinformatie uit het verleden).

Zoals te zien is in de bovenstaande tabel, heeft Ekol een Ekol-inventaris van persoonlijke gegevens opgesteld in het kader van gegevensverwerkingactiviteiten en zowel rekening houdend met de soorten gegevens die binnen het bedrijf worden gebruikt als met het Ekol-beleid voor de opslag en het bewaren van persoonlijke gegevens.

12. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ekol voert gegevensverwerkingactiviteiten uit door de door haar vastgestelde doeleinden te verstrekken, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in de Verordening. Deze doeleinden zijn:

Uitvoeren van noodbeheer processen,

Uitvoering van informatie beveiligingsprocessen,

Uitvoeren van audit/ethische activiteiten,

Educatieve activiteiten uitvoeren,

Uitvoeren van toegangsautorisaties,

Uitvoering van werkzaamheden in overeenstemming met de wetgeving,

Uitvoeren van financiële en boekhoudkundige zaken,

Uitvoering van Loyaliteitsprocessen van Bedrijf/Product/Diensten,

Het bieden van fysieke ruimtebeveiliging,

Uitvoeren van opdrachtprocessen,

Opvolging en uitvoering van juridische zaken,

Uitvoeren van interne audit- / onderzoek- / inlichtingenactiviteiten,

Uitvoeren van communicatieactiviteiten,

Uitvoering/controle van zakelijke activiteiten,

Uitvoering van arbo-/veiligheidsactiviteiten,

Ontvangen en evalueren van suggesties voor verbetering van bedrijfsprocessen,

Zorgen voor bedrijfscontinuïteit en uitvoering van activiteiten,

Uitvoering van service inkoopprocessen,

Uitvoering van after-sales ondersteunende diensten,

Uitvoeren van service verkoopprocessen,

Uitvoeren van klantrelatie beheerprocessen,

Uitvoeren van activiteiten voor klanttevredenheid,

Organisatie- en evenementenbeheer binnen het bedrijf,

Uitvoeren van marketinganalyses,

Uitvoering van prestatie-evaluatie processen,

Uitvoering van advertentie-/campagne-/promotieprocessen,

Uitvoeren van risicobeheerprocessen,

Uitvoeren van opslag- en archiefactiviteiten,

Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het maatschappelijk middenveld,

Uitvoering van contractprocessen,

Uitvoeren van sponsoractiviteiten,

Uitvoering van strategische planningsactiviteiten,

Opvolging van verzoeken/klachten,

Zorgen voor de veiligheid van roerende goederen en middelen,

Uitvoering van Supply Chain Managementprocessen,

Uitvoering van het loonbeleid,

Uitvoering van marketingprocessen van diensten,

Zorgen voor de beveiliging van de activiteiten van de gegevensbeheerder,

Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties,

Uitvoeren van managementactiviteiten,

Aanmaken en bijhouden van bezoekersrecords,

Het uitvoeren van onderzoeken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en een betere service te verlenen,

Facturen uitreiken voor onze diensten,

Beantwoorden van vragen en klachten,

Het nemen van de nodige technische en administratieve maatregelen in het kader van de gegevensbeveiliging,

Het verstrekken van de nodige informatie in overeenstemming met de verzoeken en inspecties van regelgevende en toezichthoudende instellingen en officiële autoriteiten,

Bewaring van informatie over gegevens die moeten worden bewaard in overeenstemming met de relevante wetgeving.

13. OPSLAGPERIODE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ekol bewaart persoonsgegevens gedurende de periode die in deze wetgevingen is bepaald, indien dit is bepaald in de relevante wet- en regelgeving, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de termijnen die in de lokale wetgeving zijn geregeld.

Als er in de wetgeving geen termijn is geregeld met betrekking tot hoe lang persoonlijke gegevens moeten worden bewaard, worden de persoonlijke gegevens bewaard voor de periode die vereist is dat ze worden bewaard in overeenstemming met de praktijken van Ekol en de industriepraktijken, afhankelijk van de activiteit die Ekol uitvoert tijdens het verwerken van die gegevens, en vervolgens wordt deze door Ekol aangemaakt in overeenstemming met de aard van de gegevens. Het wordt verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd in overeenstemming met het Beleid inzake het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.

Als het doel van het verwerken van persoonsgegevens is geëindigd en de bewaartermijnen bepaald door de relevante wetgeving en Ekol zijn verstreken, kunnen persoonsgegevens alleen worden opgeslagen om bewijs te leveren in mogelijke juridische geschillen of om het relevante recht met betrekking tot persoonsgegevens te doen gelden of om een verdediging. Ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn en de verjaringstermijn voor het doen gelden van het bovengenoemde recht bij het vaststellen van de hierin vermelde termijnen, worden bewaartermijnen bepaald op basis van de voorbeelden die eerder aan Ekol zijn verstrekt over dezelfde kwesties. In dit geval worden de opgeslagen persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en wordt alleen toegang tot de relevante persoonlijke gegevens verleend wanneer dit nodig is om deze te gebruiken in het relevante juridische geschil. Ook hier worden persoonsgegevens gewist,vernietigd of geanonimiseerd na het verstrijken van de bovengenoemde periode.

14. DERDEN AAN WIE PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR EKOL WORDEN OVERGEDRAGEN EN HUN DOEL

Ekol kan de persoonlijke gegevens van de betrokkenen wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van dit beleid, overdragen aan de volgende categorieën belanghebbenden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 44-50 van de AVG en de bepalingen van de lokale wetgeving:

Ekol zakenpartners en groepsmaatschappijen,

Bank- en verzekeringsmaatschappijen,

Reisbureaus,

hotels,

Ekol leveranciers,

Ambtenaren van het Ekol-bedrijf,

Advocaten en accountantskantoren,

Wettelijk geautoriseerde openbare instellingen en organisaties.

De omvang van de overdracht en de doeleinden van de gegevensoverdracht worden hieronder vermeld:

Personen aan wie gegevensoverdracht kan worden gedaan,

Definitie,

Doel van gegevensoverdracht,

Zakenpartner.

Het definieert de partijen waarmee Ekol zakelijke partnerschappen aangaat voor doeleinden zoals het uitvoeren van verschillende projecten en het ontvangen van diensten tijdens het uitvoeren van zijn commerciële activiteiten.

Het wordt op beperkte basis overgedragen om de vervulling van de doeleinden waarvoor het zakelijk partnerschap is aangegaan te verzekeren.

Leverancier

Het definieert de partijen die op contractbasis diensten verlenen aan Ekol, in overeenstemming met de orders en instructies van Ekol, terwijl zij de commerciële activiteiten van Ekol uitvoeren.

Het wordt op beperkte basis overgedragen om ervoor te zorgen dat de diensten die Ekol uitbesteedt van de leverancier en die nodig zijn om de commerciële activiteiten van Ekol uit te voeren, aan Ekol worden geleverd.

Geautoriseerde openbare instellingen en organisaties

Het definieert de openbare instellingen en organisaties die gemachtigd zijn om informatie en documenten van Ekol te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving.

Het wordt overgedragen voor een beperkt doel in gevallen waarin openbare instellingen en organisaties een wettelijke basis eisen en bieden.

15. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

15.1. Verwerking van Persoonsgegevens

De uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, is slechts een van de rechtsgronden die het mogelijk maakt om persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te verwerken. Naast uitdrukkelijke toestemming mogen persoonsgegevens ook worden verwerkt in aanwezigheid van één van de voorwaarden genoemd in de wet. De basis van de verwerking van persoonsgegevens kan slechts één van de onderstaande voorwaarden zijn, of meer dan één van deze voorwaarden kan de basis zijn van dezelfde verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkingsvoorwaarden

Domein

Steekproef

Wetsbepaling

Binnen de reikwijdte van de wettelijke wetgeving

Het houden van de gezondheidsinformatie van de patiënten in overeenstemming met de wetgeving.

Uitvoering van contract

Verkoopovereenkomst, Serviceovereenkomst, Verbintenissen etc.

Een contract sluiten over de diensten van Ekol.

Wettelijke verantwoordelijkheid van gegevensbeheerder

Financiële en Administratieve Audits, Wetgeving Sociale Zekerheid, Naleving van Sectorgerichte Regelgeving.

Het delen van informatie in audits die specifiek zijn voor gebieden zoals de sociale zekerheidsinstelling.

Openbaar maken

De betrokkene verstrekt zijn/haar gegevens aan het publiek.

Aankondiging van de contactgegevens van de te bereiken persoon in geval van nood.

Vestiging, bescherming, gebruik van recht

Het indienen van een rechtszaak en verzoek/klacht etc. verplichte gegevens voor gebruik in het bedrijfsleven.

Het bewaren van noodzakelijke informatie over een werknemer die de baan verlaat tijdens de verjaringstermijn.

Gerechtvaardigd belang

Op voorwaarde dat de grondrechten van de betrokkene niet worden geschaad, mogen gegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevensverwerking met als doel beloningen en bonussen toe te passen die de loyaliteit van medewerkers vergroten.

 

16. GEGEVENSBESCHERMING EFFECTBEOORDELING

Als Ekol wijzigingen of innovaties aanbrengt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is het verplicht om de gegevensbescherming beoordeling uit te voeren die is geregeld in artikel 35 van de verordening. De procedures en principes voor het maken van deze beoordeling zijn geregeld in de Procedure voor de analyse van de effectbeoordeling gegevensbescherming.

17. VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS UITGEVOERD BIJ DE INGANGEN VAN EKOL COMPANY BUILDING EN IN HET GEBOUW

Om de veiligheid door Ekol te waarborgen, worden in de gebouwen en faciliteiten van Ekol gegevensverwerkingactiviteiten uitgevoerd voor bewaking met beveiligingscamera's en het volgen van in- en uitgangen van gasten.

Ekol verwerkt persoonsgegevens door gebruik te maken van beveiligingscamera's en opnames van in- en uitgangen van gasten.

Ekol, in het kader van bewaking met beveiligingscamera's; Het heeft tot doel de belangen van het bedrijf en andere personen te beschermen om hun veiligheid te waarborgen. Deze monitoring activiteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving en artikel 32 van de AVG. In dit kader wordt aan alle medewerkers en bezoekers bekend gemaakt dat er wordt gemonitord met een camera en worden mensen geïnformeerd. Meldingen worden geplaatst bij de ingangen van de monitoring gebieden. Ekol neemt de nodige technische en administratieve maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens die zijn verkregen als gevolg van camerabewaking te waarborgen in overeenstemming met artikel 32 van de AVG.

17.1. Opvolging van gasteningang en -uitgang in het Ekol-gebouw, in de faciliteiten en bij de ingangen van de faciliteit

De verwerking van persoonsgegevens wordt door Ekol uitgevoerd met het oog op het waarborgen van de veiligheid en voor andere doeleinden die in dit Beleid zijn gespecificeerd, om het binnenkomen en verlaten van gasten bij de gebouwen en faciliteiten van Ekol te controleren. Bij het verkrijgen van de identiteitsgegevens van de personen die als gast naar de gebouwen van Ekol komen, of via de door Ekol geplaatste teksten of op andere wijze aan de gasten ter beschikking gesteld, worden de betrokken personen in dit kader geïnformeerd. De gegevens die zijn verkregen ten behoeve van het volgen van de in- en uitgang van de gast worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en de persoonsgegevens van de betrokkene worden vastgelegd in het gegevensregistratiesysteem in de fysieke omgeving.

17.2. Logboekregistratie bijhouden van toegang tot software die aan werknemers van Ekol-faciliteiten wordt geleverd

Om de veiligheid en andere in dit Beleid gespecificeerde doeleinden te waarborgen, biedt Ekol internettoegang aan bezoekers die daarom vragen tijdens hun verblijf in de gebouwen en faciliteiten. In dit geval worden logbestanden van internettoegang bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de lokale wetgeving, wet nr. 5651 en gegevensbeveiliging in de AVG. Deze gegevens worden alleen verwerkt op verzoek van bevoegde openbare instellingen en organisaties of om te voldoen aan de relevante wettelijke verplichting tijdens de auditprocessen die binnen Ekol moeten worden uitgevoerd.

18. VERWIJDERINGSVOORWAARDEN (VERWIJDERING, VERNIETIGING EN ANONIMALISATIE) VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onverminderd de bepalingen van de lokale wetgeving, worden persoonsgegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd op eigen beslissing van Ekol of op verzoek van de betrokkene, in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen ophouden te bestaan, hoewel verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet. Ekol heeft in dit opzicht een beleid opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de verordening en in overeenstemming met dit beleid voert het vernietigingsproces uit in overeenstemming met de aard van de gegevens.

19. RECHTEN VAN EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS; GEBRUIK VAN DEZE RECHTEN

Ekol informeert hem over de rechten van de betrokkene die zijn geregeld in de artikelen 12 en 23 van de AVG en begeleidt de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt over het gebruik van deze rechten, en Ekol volgt het 13e artikel van de AVG om de rechten van de betrokkenen en om de relevante personen te informeren. Het voert de nodige kanalen, interne werking, administratieve en technische voorschriften uit in overeenstemming met het artikel.

19.1. De rechten van de relevante persoon en het gebruik van deze rechten

19.1.1. Rechten van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

De personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

Noodzakelijk bij de totstandkoming van contracten of precontractuele fasen

Wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

De uitvoering van een taak van algemeen belang, of de uitoefening van een formeel gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend

Tenzij de betrokkene een kind is, is de verwerking noodzakelijk in lijn met de belangen in kwestie.

19.1.3. De uitoefening van de rechten van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen hun verzoeken met betrekking tot hun rechten uiteengezet in dit Beleid kosteloos bij Ekol indienen, met de informatie en documenten die hen kunnen identificeren, door het Aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen, met behulp van de gespecificeerde methoden hieronder of andere door het College bescherming persoonsgegevens vastgestelde methoden. Uitgebreide regelgeving over dit onderwerp is gemaakt in de Ekol-procedure voor het aanvragen en reageren van persoonsgegevens en de Ekol-tekst voor de informatieverstrekking aan patiënten.

Kopie van het met inkt ondertekende formulier opsturen naar …. adres met de hand of schriftelijk per aangetekende post met ontvangstbewijs naar het adres "…………..." of persoonlijk aanvragen,

Invullen van het formulier op adres …… en na ondertekening met de "beveiligde elektronische handtekening" in het kader van de Wet op de elektronische handtekening nr. 5070, het verzenden van het beveiligde elektronische handtekeningformulier naar de ………………………. Bewaar adres via een geregistreerde e-mail of door een e-mail te sturen naar info@ekolhospital adres via een geregistreerde e-mail in onze systemen.

Om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde sollicitatie als een geldige sollicitatie wordt geaccepteerd, in overeenstemming met het communiqué over sollicitatieprocedures aan de verantwoordelijke voor de verwerking, moet de relevante persoon de volgende informatie verstrekken:

a) Naam, achternaam en handtekening als de aanvraag is geschreven,

b) Voor burgers van de Republiek Turkije, TC-identiteitsnummer, nationaliteit voor buitenlanders, paspoortnummer of identificatienummer, indien van toepassing,

c) Woon- of werkadres op basis van melding,

ç) E-mailadres, telefoon- en faxnummer voor kennisgeving, indien van toepassing,

d) Vraagonderwerp,

Anders wordt de aanvraag niet als een geldige aanvraag beschouwd. Om aanvragen in te dienen zonder het aanvraagformulier in te vullen, moeten de hier vermelde problemen volledig aan Ekol worden doorgegeven.

Opdat derden namens de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt een aanvraag kunnen indienen, wordt namens de aanvrager een bijzondere volmacht afgegeven door de betreffende persoon via een notaris.

20. RELATIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING EN VERWERKING VAN EKOL MET ANDER BELEID

Ekol heeft de principes uiteengezet in dit document vastgesteld op basis van beleid met betrekking tot andere gegevensactiva binnen Ekol en subprocedures voor intern gebruik met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

BIJLAGE-1 DEFINITIES

Open Toestemming: Toestemming over een bepaald onderwerp, gebaseerd op informatie en uitgedrukt met vrije wil.

Anonimisering: Het is het zodanig wijzigen van persoonsgegevens dat het zijn kwaliteit als persoonsgegevens verliest en deze situatie kan niet ongedaan worden gemaakt. Bijv.: Maskering, aggregatie, datacorruptie etc. waardoor persoonsgegevens door middel van technieken niet met een natuurlijke persoon kunnen worden geassocieerd.

Aanvraagformulier: "Aanvraagformulier met betrekking tot de aanvragen die door de verbonden persoon bij de gegevensbeheerder moeten worden ingediend in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698, die de aanvraag omvat die moet worden ingediend door de personen van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt aan hun rechten uitoefenen".

Werknemer Kandidaat: Echte personen die op enigerlei wijze hebben gesolliciteerd naar een baan bij Ekol of hun cv en gerelateerde informatie hebben geopend.

Werknemers, aandeelhouders en functionarissen van samenwerkende instellingen: echte en rechtspersonen, inclusief aandeelhouders en functionarissen van deze instellingen, die werken in instellingen (zoals maar niet beperkt tot zakenpartners, leveranciers) waarmee Ekol een zakelijke relatie heeft.

Zakenpartner: Partijen met wie Ekol zakelijke partnerschappen aangaat voor doeleinden zoals het uitvoeren van verschillende projecten, het ontvangen van diensten, in persoon of samen met hen tijdens het uitvoeren van haar commerciële activiteiten.

Verwerking van persoonsgegevens: het verkrijgen, vastleggen, opslaan, bewaren, wijzigen, herschikken, openbaar maken, overdragen, overnemen, beschikbaar stellen van persoonsgegevens met geheel of gedeeltelijk automatische of niet-automatische middelen, mits dit onderdeel is van een gegevensregistratiesysteem, allerlei bewerkingen uitgevoerd op gegevens zoals classificatie of preventie van gebruik.

Verwante persoon: De echte persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld klant, personeel.

Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daarom valt de verwerking van informatie over rechtspersonen niet binnen het toepassingsgebied van de wet, bijvoorbeeld naam-achternaam, TCKN, e-mail, adres, geboortedatum, creditcardnummer, enz.

Gevoelige persoonsgegevens: gegevens over ras, etniciteit, politieke gedachte, levensbeschouwelijke overtuiging, religie, sekte of andere overtuigingen, kleding, lidmaatschap van verenigingen, stichtingen of vakbonden, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke veroordelingen en veiligheidsmaatregelen, en biometrische en genetische gegevens.

Leverancier: Partijen die op contractbasis diensten verlenen aan Ekol, in overeenstemming met de orders en instructies van Ekol, terwijl zij de commerciële activiteiten van Ekol uitvoeren.

Derde: natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de polis, die niet anders zijn gedefinieerd in de polis, bijvoorbeeld gezinsleden, voormalige werknemers.

Gegevensverwerker: Een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, op basis van de door de gegevensbeheerder gegeven bevoegdheid, bijv. afdelingen die werkzaam zijn binnen Ekol.

Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en de plaats beheert waar de gegevens systematisch worden bewaard (gegevensregistratiesysteem). In het kader van dit beleid is Ekol Baz Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi de gegevensbeheerder.

Verwijderen van gegevens: het betekent dat alle relevante gebruikersgegevens binnen het bedrijf worden gecodeerd om toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen en alleen de functionaris voor gegevensbescherming heeft dit wachtwoord.

Gegevensvernietiging: het verwijst naar de volledige verwijdering van persoonlijke gegevens, fysiek of technologisch, op een manier die niet kan worden hersteld.

Bezoeker: Echte personen die voor verschillende doeleinden het fysieke pand van Ekol zijn betreden of onze websites hebben bezocht.

 

Trust PilotFill FormCall UsWhatsApp