Algemene verordening gegevensbescherming

BOEK NU

Vergelijking Wet Bescherming Persoonsgegevens "KVKK" en Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG"

 Vergelijking van de wet op de bescherming van persoonsgegevens (zal worden aangeduid als "KVKK") en de algemene verordening gegevensbescherming (zal worden aangeduid als "AVG")

INHOUDSOPGAVE

I.Scope

II.Vergelijking 

A. Registratieplicht van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

B. Functionaris voor gegevensbescherming

C. Gegevensbescherming beoordeling

D. Beschermende maatregelen voor kinderen

e. Privacyverklaring

F. Beleid voor gegevensbewaring

III.Openbare aankondiging gedateerd 08.11.2019

IV.Conclusie

 

I.SCOPE

Aangezien de territoriale reikwijdte van KVKK niet uit de tekst kan worden bepaald vanwege het ontbreken van een relevante bepaling, is het niet duidelijk of betrokkenen of verwerkingsverantwoordelijken, of verwerkers die niet in Turkije zijn gevestigd, onder de KVKK vallen. De AVG is echter geschikt om wereldwijd te worden toegepast gezien het artikel dat bepaalt dat alle verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die goederen of diensten aanbieden aan de betrokkenen in de EU, of die hun gedrag in de EU controleren, onderworpen zijn aan de AVG, ongeacht hun locatie als zij in het kader van deze activiteiten de persoonsgegevens van dergelijke betrokkenen verwerken. In het kader van deze activiteiten verwerken zij de persoonsgegevens van dergelijke gegevenseigenaren

Bovendien is de Verordening ook van toepassing wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker een vestiging heeft in de Europese Unie en persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van deze vestiging, ongeacht waar de verwerking plaatsvindt. Desalniettemin is het belangrijk om te onthouden dat KVKK zal worden toegepast op alle bedrijven die zijn opgericht onder de Turkse wetgeving, en alle rechtspersonen die persoonsgegevens verwerken binnen de Turkse grenzen.

VERGELIJKING

A. ALGEMENE PRINCIPES

KVKK

AVG

· Rechtmatigheid en eerlijkheid

· Nauwkeurig zijn en waar nodig up-to-date worden gehouden.

· Wordt verwerkt voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden.

· Relevant, beperkt en evenredig zijn aan de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

· Bewaren gedurende de door de relevante wetgeving bepaalde termijn of de termijn die nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

· Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie

· Doelbeperking

· Gegevensminimalisatie

· Nauwkeurigheid

· Integriteit en vertrouwelijkheid

· Opslagbeperking

· Verantwoordelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VOORWAARDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

KVKK

AVG

· Het is uitdrukkelijk voorzien door de wetten,

· Het is noodzakelijk voor de bescherming van het leven of de lichamelijke integriteit van de persoon zelf of van een andere persoon, die zijn/haar toestemming niet kan uitleggen vanwege de lichamelijke handicap of wiens toestemming niet rechtsgeldig wordt geacht.

· Verwerking van persoonsgegevens van de partijen bij een overeenkomst is noodzakelijk, mits deze rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst.

· Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen,

· Persoonsgegevens zijn door de betrokkene zelf openbaar gemaakt.

· Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van enig recht,

· Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, op voorwaarde dat deze verwerking geen inbreuk maakt op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

· De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

· Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst,

· Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

· Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

· De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

· Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, wanneer de betrokkene is een kind.

 

Hoewel de bovengenoemde verschillen tussen deze twee wetgevingen met betrekking tot de algemene beginselen en voorwaarden voor het verwerken van gegevens schijnbaar zeer minimaal zijn, leggen de communiqués en statuten vermeld in de sectie "Verdere lezing" uitgebreide verplichtingen vast die in latere alinea's zullen worden uitgelegd.

C. REGISTRATIEPLICHT VAN DE CONTROLLER EN VERWERKER

Een ander punt dat moet worden overwogen, is de vergelijking tussen het nationale gegevensregister met algemene informatie over verwerkingsverantwoordelijken en hun gegevensverwerkingactiviteiten onder KVKK en de archiveringstaken van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker onder de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken die 250 of meer personen in dienst hebben, moeten op grond van de AVG een gedetailleerd register bijhouden van hun verwerkingsactiviteiten en dat register te allen tijde beschikbaar houden voor verdere inspectie door de relevante toezichthoudende autoriteit als de verwerking niet incidenteel is of privégegevens of persoonlijke categorieën omvat. 

Op grond van de KVKK zijn de verwerkingsverantwoordelijken die aan de gestelde voorwaarden voldoen (50 of meer werknemers, een bepaald aantal bedrijfsmiddelen, enz.) verplicht zich te registreren bij een nationaal gegevensregister en een vergelijkbare gedetailleerde registratie bij te houden van alle activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, en ze zijn ook verplicht om eventuele wijzigingen bij te werken.

D. AMBTENAAR GEGEVENSBESCHERMING

In tegenstelling tot KVKK bepaalt AVG-artikel 37 dat verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanwijzen als de verwerking wordt uitgevoerd door een openbare autoriteit of instantie, behalve voor rechtbanken die in hun rechterlijke hoedanigheid optreden; of hun kernactiviteiten bestaan ​​uit verwerkingen die regelmatige en systematische monitoring van betrokkenen op grote schaal vereisen of hun kernactiviteiten bestaan ​​uit verwerking op grote schaal van bijzondere categorieën van gegevens en persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. 

e. GEGEVENSBESCHERMING BEOORDELING

Gegevensbescherming beoordeling zoals gedefinieerd in artikel 35 van de AVG is een evaluatie van de impact van de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens, uitgevoerd door de verwerkingsverantwoordelijke voordat nieuwe technologieën voor verwerking worden gebruikt of als de verwerking, rekening houdend met de aard, omvang ervan, context en doeleinden, zal waarschijnlijk leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Hoewel deze aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke in de AVG is opgesteld in de vorm van een lang en gedetailleerd artikel, brengt KVKK een dergelijke verplichting niet met zich mee voor de verwerkingsverantwoordelijken of andere personen, met de vermelding dat alle technische en administratieve maatregelen moeten worden genomen om een ​​adequate veiligheid te bereiken.

F. BESCHERMENDE MAATREGELEN VOOR KINDEREN

Een ander onderwerp dat door de AVG is geïntroduceerd, maar niet door KVKK, is de bescherming van gegevens van kinderen, geregeld in artikel 8 van de AVG, waardoor de verwerking van dergelijke gegevens aan bepaalde speciale voorwaarden is onderworpen. Aangezien niet kan worden verwacht dat kinderen het belang van zaken als de verwerking van persoonsgegevens, de gevolgen en risico's die eraan verbonden zijn en de noodzakelijke maatregelen volledig begrijpen, vereist de AVG dat een kind ten minste 16 jaar oud is om toestemming te kunnen geven op de verwerking van zijn/haar gegevens in het kader van diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan het kind worden aangeboden. De verwerking van de persoonsgegevens van een kind onder deze leeftijd is afhankelijk van de toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind. Er is geen alomvattende regelgeving met betrekking tot kindergegevens onder KVKK.

G. PRIVACYVERKLARING

Zoals te zien is in de sectie "Openbare aankondiging van 11.11.2019", moet de informatieplicht in de eerste plaats worden uitgeoefend voor de KVKK vanwege "Het communiqué over principes en procedures die moeten worden gevolgd bij het vervullen van de informatieplicht". Deze wetgeving stelt uitgebreide regels om aan de informatieplicht te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking moet bijvoorbeeld worden vermeld in de privacyverklaringen door te verwijzen naar de alinea's van artikel 5 en 6.

Zoals vermeld in het besluit van de Raad voor de bescherming van persoonsgegevens van 30.10.2019 en genummerd 2019/315 AVG-gecentreerde privacyverklaringen opgesteld door gegevensbeheerders, nemen de verplichtingen van gegevensbeheerders aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (KVKK) niet weg. In dit verband is het nuttig eraan te herinneren dat, naast de verwijzingen naar de AVG, het beleid en de regels die zijn gespecificeerd in de privacyverklaringen in de eerste plaats moeten vermelden dat ze in overeenstemming zijn met de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698.

H. BELEID VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

Onder de KVKK moeten een aantal verplichte juridische teksten worden opgesteld, zoals privacyverklaringen, beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met een speciaal karakter en of de gegevensbeheerder verplicht is om het Nationaal register van gegevensverwerkers (50 of meer werknemers, een bepaald aantal bedrijfsmiddelen, enz.), moeten de gegevensbeheerders ook een beleid voor gegevensbewaring hebben. Het proces voor het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens is geregeld in de Verordening op het wissen, vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens. 

De verordening regelt de bewaartermijnen, hoe de vernietigde persoonlijke gegevens moeten worden bewaard, enz. Aangezien dit hele proces zeer gedetailleerd en grondig is, zou het gebruik van het op de AVG gecentreerde beleid en de procedure niet in staat zijn om het hele proces en de wettelijke nalevingkwesties te dekken kan stijgen.  

OPENBARE AANKONDIGING DATUM 08.11.2019

Zoals bekend, stelt artikel 10 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698, getiteld "Verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om te informeren", dat "(1) Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is de verwerkingsverantwoordelijke of de door hem gemachtigde persoon verplicht om de betrokkenen te informeren over het volgende: a) de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en van zijn eventuele vertegenwoordiger, b) het doel van de gegevensverwerking; c) aan wie en voor welke doeleinden de verwerkte gegevens kunnen worden overgedragen, ç) de methode en juridische reden voor het verzamelen van persoonsgegevens, d) andere rechten bedoeld in artikel 11.” 

Bij de onderzoeken die door onze instelling zijn uitgevoerd, blijkt dat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks wordt verwezen in de uitleg over het beleid en de regels die worden toegepast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de verduidelijkende teksten op de internetpagina's van diverse instellingen/organisaties/bedrijven etc.

In dit verband, in overeenstemming met het besluit van het College bescherming persoonsgegevens van 30.10.2019 en genummerd 2019/315; Het opnemen van verklaringen met betrekking tot de naleving van de AVG in de privacyverklaringen die zijn opgesteld door de verwerkingsverantwoordelijken, neemt niet de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken op grond van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 weg. In dit verband is het nuttig eraan te herinneren dat, naast de verwijzingen naar de AVG, het beleid en de regels die in de privacyverklaringen zijn gespecificeerd, moeten in de eerste plaats vermelden dat ze voldoen aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698.

In de privacyverklaringen die door de verwerkingsverantwoordelijken worden gepubliceerd, moeten de volgende zaken duidelijk worden vermeld en moeten vage en dubbelzinnige uitdrukkingen worden vermeden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van de wet en artikel 4 van het communiqué over de te volgen procedures en principes Nageleefd bij het vervullen van de verplichting tot privacyverklaringen;

 

Identiteit van de gegevensbeheerder en zijn eventuele vertegenwoordiger,

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt,

Aan wie en met welk doel persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven,

Methode en wettelijke reden voor het verzamelen van persoonsgegevens (expliciet aangeven op welke van de verwerkingsvoorwaarden in de artikelen 5 en 6 van de wet is gebaseerd)

Andere rechten van de betrokkene zoals opgesomd in artikel 11 van de wet

 

Het wordt met respect aan het publiek bekendgemaakt.

 

GEVOLGTREKKING

Om af te ronden, is het duidelijk dat KVKK, de belangrijkste wetgeving op het gebied van de bescherming van de wetgeving inzake persoonsgegevens in Turkije, grotendeels in overeenstemming is met de AVG wanneer deze samen met het doel, de reikwijdte en de bepalingen ervan wordt geëvalueerd. Hoewel er enkele belangrijke overeenkomsten zijn tussen zowel de Europese als de Turkse gegevensregelgeving, aangezien beide zijn gevormd rond de kenmerken van de relevante rechtssystemen, zijn er enkele technische en administratieve verschillen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een wettelijk nalevingprogramma. 

Trust Pilot Fill Form Call Us WhatsApp